Regulamin cmentarza Parafialnego

Regulamin cmentarza parafialnego

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.
Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym i służy wszystkim jej Parafianom.
 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii (KANCELARIA PARAFIALNA czynna po mszy św. Rannej z wyjątkiem Niedziel i Świąt),
  bezpośrednio w jego imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace ( kopanie grobów, nadzór nad pracami kamieniarskimi, przygotowanie grobu do pochówku i udostępnienie wjazdu na cmentarz) Firma Usługowa Adam Janik Borzęcin 262 tel. 514 366 890.
 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
 4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Proboszcza lub Zarządcy:
  – budowa nowego grobu lub pomnika
  – remont pomnika np. wymiana płyty
  – ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.
 5. Powyższe zgody z pkt d. nie podlegają opłatom. 
 6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
  – grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m
  – grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m

–  teren powyższy wyznacza Zarządca cmentarza.
Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą i Proboszczem.
Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.
Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

 • Pochówek osób z poza Parafii wymaga opłaty ustalonej przez Radę Parafialną, uiszczana w Kancelarii Parafialnej.
 • Na cmentarzu zabrania się:
  – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, – wywieszania reklam,
  – wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,
  – jazdy rowerem,
  – zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  – samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz ustawiania ławek i innych elementów ozdobnych bez zgody Zarządcy, – wprowadzania zwierząt
 • Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu pojemnikach.
 • Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu!
 • Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć lub zagospodarować dla wyrównania zagłębień na cmentarzu.
 • Zarządca cmentarza parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy.
 • Opiekun cmentarza parafialnego odpowiada za koszenie trawy i jej utylizację oraz dba o utrzymanie porządku na cmentarzu.
 • Parafianie nie ponoszą kosztów za miejsce pochówku na cmentarzu, gdyż składają ofiary na utrzymanie czystości i porządku (ofiara roczna).
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 • Wszystkie sprawy związane z ustaleniem terminu pogrzebu, załatwiamy w kancelarii parafialnej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

Regulamin zatwierdził                                    Zarządca.
Podpisy na oryginale